Trang chủ Giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của XML

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của XML

 

          Chiều ngày 19/4/2014, Công ty cổ phần xây lắp Xuân Mai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014 tại hội trường tầng 4 tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 2.117.00 cổ phần, chiếm 98,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội

    Đại hội có sự hiện diện của các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các vị khách mời

Đoàn chủ tịch của ĐHĐCĐ XML

    Tại Đại hội, sau khi nghe trình bày về các báo cáo và Tờ trình theo chương trình của Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung về định hướng, mục tiêu phát triển của Công ty như:

 1. Năm 2013 hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số chỉ tiêu đặt ra chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra nhưng Công ty đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng một cách thận trọng để đảm phát triển an toàn bền vững, phát triển lành mạnh, tận dụng lợi thể cổ đông lớn của mình là công ty mẹ XMC.

 2. HĐQT tuân thủ chặt chẽ, bám sát các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCD dưới sự giám sát chặt chẽ của công ty mẹ XMC và của Ban Kiểm soát, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, để đảm bảo quyền lợi, đảm bảo an toàn đồng vốn của cổ đông và hoạt động phát triển lành mạnh, bền vững của XML, tuân thủ theo các quy định pháp luật.

 3. Đại hội cổ đông cũng đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Trần Văn Liền, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT tại Đại hội

Ông Vũ Ngọc Nho, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo với cổ đông

 Ông Dương Như Giới: Giám đôc, báo cáo trước Đại hội

    Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp và trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của cổ đông và khẳng định: Trước khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2014 được dự báo còn nhiều khó khăn tiềm ẩn trong lĩnh vực xây lắp, HĐQT tiếp tục định hướng hoạt động kinh doanh thận trọng, an toàn nhằm bảo toàn, phát triển vốn của của cổ đông.

Bầu HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2010-2015

HĐQT và BKS bổ sung nhiệm kỳ 2010-2015

    Thay mặt HĐQT, Chủ tịch Trần Văn Liền cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của công ty mẹ XMC, cảm ơn sự quan tâm ủng hộ tích cực của các quý cổ đông đồng thời XML sẽ quyết tâm hoàn thành những phương hướng mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đại hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành các nội dung và tờ trình là tuyệt đối./.

     Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:          
    - Giá trị sản lượng: 247.577 tỷ đồng
    - Doanh thu: 229.520 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 5.817 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 4.537 tỷ đồng
    - Cổ tức: 10%

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử