Công trình năm 2014

Công trình năm 2014

Nhà máy Synopex

Nhà điều hành bến xe Hải Phòng

Nhà máy SEPV

Công trình 21B6B7 KĐT Thành phố giao lưu

Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử